VEDTÆGTER FOR B. S. IN G EMANN- S E L SKABET § 1 Se l ska b e ts navn e r B . S. In g e m a n n- Se l ska b et . § 2 Se l ska b e ts h j e m s t e d e r So r ø. § 3 Se l ska b e ts formål e r at uddy be k en dsk a bet til og f r e m m e s tud i e t af B. S . In g e ma n n s li v , v i r k e og fo r fat terska b. § 4 Se l ska b e t tj e n e r sit formål v e d b l.a. l) a f h ol de l se af fo r e drag 2) e ksku r s io ner e ll e r ku l turdage 3) udgi ve l se af p u bl i kat io ner. § 5 S om medl e m af s e l sk a bet kan optag es en k e l tp e rs o n e r , jurid i ske pe r s o n er, her u n d e r for e n i n g e r , s a mt pr i v a t e og off en tl i ge kultur e lle i nstit utio ne r , dog l ede s at i ngen ti l m el dt fo r en i n g, i nstit ution e ll e r lign e nde har me re end e n st e m m e. § 6 Se l ska b e ts ov e r o rd n ed e my n d ig hed e r g e n er alforsaml i nge n , d e r t r æ f f er s i ne a fgør e l s e r ved s im p el stem m e er h e d b l andt de fr e mm ødte stem m e b er e tt i ge d e. Ved g t s æn d r i nger kr æ v e r dog 3 /4 maj o r i t e t blandt d e f r e mmø d te stem m e b er e tt ig e d e. § 7 G ener alforsaml i ngen a f h old e s en gang om å ret og i ndka l d e s m e d 3 ug er s va r sel ved s k r if tl i g m e d d e l e l se til m e d l e m m er n e . Fors l a g , d e r ø nskes beh a n d l e t, skal r e form a n den i hænde s e n e st 1 0 . augus t . F o rs l a g, her u n d e r fo rs lag til vedt æ g t s æn d r i nge r , skal ud s e n d es sammen m e d i n dka l de l s e n. G e n er al- fo rsaml i ngen a f h oldes i sep t e m b er ned m e d følg e n de dags o r de n: 1) V alg af dir i g e n t og r e fe r e nt 2) B est y re l s en s b e re t n i ng. 3) F re mlægg e lse og godk e n de lse af det r e v i de r e d e r e gn s kab. 4) F re mlægg e lse og godk e n de lse af b u d g e t , h er u n d e r fast s æ t t e l se af kont i ngen t. 5) V alg af m ed l e m m e r til best y re ls en , d e r v æ l g e s for to år ad gan g en . T r e afgår i u li ge år og res t e n i lige å r . Ge nva lg k an nde s t ed. 6) V alg af to supp l e anter. 7) V alg af r ev i s or og rev i s o r s uppl e ant, d e r l g es for e t å r a d gan g e n og kan g env æ l g e s. 8) Indko m n e forsla g. 9) E vt. § 8 Ekstrao r d i nær g en e ra lfo rsaml i ng kan på b e g æ r i ng af b es t y re ls e n e ll e r en fj erde d e l af m ed l e mm er n e for dr es i ndka l dt v e d b e s t y r e l se ns fo ranstaltn i ng m e d sær lig angi v e l se af dagsord e n og med indkal d e l se s v ar s el s om fa sts a t i § 7. § 9 Se l ska b e t l e des af e n af g en e ra lfo rsaml i ngen va l gt b es t y r e l se på 7 p e rs o n er . B es t y r e l s en konstitu er e r sig umidd e l b a rt e fter g en e ra lfo rsaml i ngen med fo rm a nd, næst fo rmand og ka s s e re r . B e sty r e l sen fa stl ægg e r s e l v s in for retn i n g s o r den. Best y re ls e n k a n n eds æ tte arb e j ds g r upp er til f re m me af se l ska b e ts formål. § 10 Se l ska b e ts r e g nska b sår går f ra l. aug u st til 31. juli. § 11 Til s e l skab e ts op l ø sn i n g ford r e s 3 /4 maj o r i t e t blandt d e f r e mmø d te stem m e b er e tt ig e d e på e n i d e tte øj e m ed i ndka l dt g e nera lfo rsaml i ng. I ti lf æ l d e af oplø sn i ng ti lf ald e r s e l sk a b e ts mid l er S o A kad e mis Bib lio t e k.