Page 12 - Tankebreve 51
P. 12

Formandens Årsberetning 2017/18
B. S. Ingemann-Selskabets årsmøde 2017 blev afholdt søndag 17. septem- ber 2017 i Sorø Akademis festsal i for- længelse af selskabets markering af 500-året for den lutherske reformation. Reformationsmarkeringen skete i form af sang og oplæsning af B. S. Inge- manns reformationskantater- og sange. Medvirkende var Kirsten Jensen Holm og Peter Balslev-Clausen (oplæsning) og Ole Worm (akkompagnement).
Ved årsmødet blev Peter Balslev- Clausen og Ole Worm genvalgt. Ole Worm med det forbehold, at han øn- skede at træde ud af bestyrelsen, så snart der var fundet en afløser til ham. Helge Torm og Jette Coste blev gen- valgt som suppleanter til bestyrelsen og Jørgen Nybo Rasmussen og Ane Lundgren blev genvalgt som hen- holdsvis revisor og revisorsuppleant for selskabet. Efter årsmødet konstitu- erede bestyrelsen sig med Peter Bals- lev-Clausen som formand, Johan de Mylius som næstformand, Kristian Nielsen som sekretær og redaktør af »Tankebreve«, Ann Furholt Pedersen, Kai Rathkens Nielsen og Ole Worm som menige medlemmer, og Jørgen From Andersen som forretningsfører.
Umiddelbart efter årsmødet af- holdt B. S. Ingemann-Selskabet i sam- arbejde med domorganist Bo Grøn- bech og ensemblet Duo Danica en vel- besøgt koncert i Sorø Klosterkirke i an- ledning af B. S. Ingemann-Selskabets 25-års jubilæum. Koncerten blev gen- nemført med økonomisk støtte fra lo- kale fonde og Sorø Kommune.
Søndag 3. december 2017 afholdt B. S. Ingemann-Selskabet sit traditio- nelle adventsmøde i Bakkehuset på
Frederiksberg (København). Lars An- dreasen talte om »Ingemanns Illustra- torer« og Johan de Mylius læste Inge- manns »Niels Dragon« og »Varulven« op.
Selskabets sommermøde var i år henlagt til København. Først guidede Helge Torm sagkyndigt og underhol- dende de fremmødte gennem Inge- manns København, fra Nørreport til Slotsholmen. Derefter besøgte man Thorvaldsens Museum, hvor kunsthi- storiestuderende Ida Davidsen talte om »Thorvaldsen og kunstnerkolonien i Rom« og guidede derefter forsamlin- gen gennem de relevante dele af mu- seets samlinger.
B. S. Ingemann-Selskabets besty- relse har siden årsmødet 2017 holdt møder 11. januar og 16. august. Mø- derne blev afholdt på Sorø Akademi.
 Det omtalte særnummer af Tankebreve, indeholdende Den gamle Rabbin, kan erhverves for kr. 20,- på vore møder.


   10   11   12   13   14