Page 15 - Tankebreve 51
P. 15

    Notitser :
Vi skal minde om, at tidligere højskolelærer og »multimedie-foredragsholder« Lars Thorkild Bjørn holder sit sidste foredrag om Ingemann, og det sker i Gundslev Kirke, Stubbekøbingvej 16A, Nørre Alslev, 4840 Gundslev, 30. oktober 2018, kl. 19:00.
Arrangementet vil have fundet sted når Tanke- breve modtages med posten, men da den elektro- niske udgave foreligger noget før, er foredraget alligevel annonceret her.
Desuden kan vi igen annoncere et arrangement, som finder sted i Vallensbæk Kirke og Sogne- gård, Kirkebakke Allé 9, Vallensbæk, tirsdag den 13. november 2018, kl. 14. Det handler om Inge- manns børnesange. Ingemann var en populær digter og forfatter, allerede mens han levede. De fleste af os kender og elsker Ingemanns »Morgen- sange for Børn: I østen stiger solen op, Nu titte til hinanden og Nu vågne alle Guds fugle små«.
Til sommermødet 2019 planlægger vi en udflugt til Torkilstrup Præstegård, Ingemanns fødested, hvor man vil festligholde, at Ingemann fylder 230 år. Hvad der skal se, vil fremgå af næste nummer.
Ingemann-Citater :
Advent, Jul og Helligtrekonger er uløse- lig forbundet, og Ingemanns salmer her- om er lovprisninger til skaberværket og til Jesu liv og gerning. Her citeres en salme fra 1825: Første Søndag efter Helligtrekon- gersdag (Evang. Luc. 2 C 42 W. Jesus var tolv Aar gammel.), og skulle man være i tvivl om, hvad Ingemann tror eller om, hvor stærk hans tro er, så giver blandt an- det denne salme et godt indtryk heraf.
Herre, mod dit Lys jeg stræber: Verdens Kløgt har Mørket kjært; Jesus ! dine Barnelæber
Har de Gamle Viisdom lært, Gaaer til Dig med barnligt Sind From jeg i Guds Tempel ind;
O da vil dit Ord mig røre, Himmelsk Viisdom skal jeg høre.
Intet veed jeg om Guds Rige, Lærer jeg det ei af Dig: Ingen uden Du kan sige Hvad der evig trøster mig; Ingen uden Du det veed Hvad den dybe Evighed
Som en lukket Bog forvarer: Du, kun Du det aabenbarer.
Intet veed jeg om Guds Naade, Lærer jeg det ei af Dig:
Uden Dig – en evig Gaade Vorder Liv og Død for mig. Lær mig Ordet, som Du veed, Om den store Kjærlighed,
Om Retfærdighedens Gaade,
Om Guds Rige, om Guds Naade !
O, da skal jeg ufortrøden
Til min Gjerning vandre ud: Gjennem Livet, gjennem Døden Lyser Kjærlighedens Gud; Himmellyset er ei slukt, Paradiset ei tillukt;
Ei det store Haab skal svige: Veien veed jeg til Guds Rige.
       
 Ældre foto af Ingemanns fødested Torkilstrup Præstegård, set fra havesiden.
Modtag Nyhedsmail
Forud for alle møder sendes en Nyhedsmail ud til alle de medlemmer, som har tilmeldt sig denne ordning, og samtidig linkes det nye nummer af Tankebreve.
Der kan desuden være vigtige meddelelser, såsom ændringer i programmet, m.v. - Sene- ste nyt vedrørende Kulturkalenderen. Tilmelding til Nyhedsmailen, send en mail til undertegnede på : ingemann1859@gmail.com
Kr. Nielsen
        

   12   13   14   15   16