Page 15 - Tankebreve
P. 15

  Notitser
Den opmærksomme læser vil have bemærket, at Tankebreve nu er blevet pagineret. Der har været flere røster fremme om, at det ville være en fordel at kunne sidehenvise, og det har redaktionen så bøjet sig for.
Der er tilsyneladende ingen aktuelle foredrag vedrørende Ingemann for tiden, men sangafte- ner og lignende, som man må orientere sig om via hjemmesiden kultunaut.dk. -
Næste nummer af Tankebreve udkommer efter al sandsynlig ultimo august 2021 forud for den årlige generalforsamling (i år 19. september).
Soraneruniform anno 1827.
Det var den første af sin slags, som blev taget i brug efter at akademiet havde rejst sig af asken efter den store brand i 1813. - Brugen af unifor- mer fortsatte i mange år, men stofvalget og ud- formningen blev dog afstemt efter tidens mode.
Ingemann-Citater
Selskabets møde i år er placeret ca. tre uger senere end normalt, og vi har for længst pas- seret Pinsen på mødedatoen 18. juni 2021, men ikke når bladet udsendes. Her skal cite- res tre af fem strofer af en Ingemann- pinsesalme, som er trykt i den danske salme- bog som nr. 284, og som her er gengivet efter førstetrykket i Ingemanns Høimesse= Psalmer til Kirkeaarets Helligdage, 1825, s. 78-80.
Første Pintse=Dag (Lectien Ap. Gjern. 2 E. 1 V.)
Fra Himlen Herrens Aand nedfoer ! Jeg glædes vil og sjunge:
Nu har Guds Kraft paa Jorden Ord Og Ordet Flammetunge:
Paa Veirets Vinger kom med Brag, Som gjennem Torden Lynets Slag, Det Lys, Gudherren sendte.
Hvad Herrens store Vidner saae
Al Verden skal fornemme;
Guds Ord skal Verdens Grændser naae Med tusind Tungers Stemme. Velkommen, Krafts og Friheds Aand ! Du løser alle Tungers Baand
Og alle Sjæles Lænker.
Fra Sandheds høie Hjem du kom, Al Sandhed du os lærer:
Om Synd, Retfærdighed og Dom Du mægtig Vidne bærer;
Men o, Du ogsaa Ordet veed Om Naade, Kjærlighed og Fred - Forkynd det for Alverden !

 
          Modtag Nyhedsmail
Forud for alle møder sendes en Nyhedsmail ud til alle de medlemmer, som har tilmeldt sig denne ordning, og samtidig linkes det nye nummer af Tankebreve.
Der kan desuden være vigtige meddelelser, såsom ændringer i programmet, m.v. - Sene-
 ste nyt vedrørende Kulturkalenderen - og Hjemmesiden kan også læses i nyhedsmailen.
       Send en mail til undertegnede på :
ingemann1859@gmail.com
Kr. Nielsen
  - 15 -


   12   13   14   15   16